Splošni pogoji

Pogoji poslovanja

Namen pogojev poslovanja je jasno definirati prodajne pogoje med prodajalcem (v nadaljnjem besedilu »prodajalec«) in njegovimi kupci (v nadaljnjem besedilu »kupec«).

Po pogodbi se kot kupec razume vsaka fizična ali pravna oseba, ki je opravila nakup v trgovini »www.tende-capris.com«. Nosilec dejavnosti je podjetje: Senčila Capris d.o.o., Sermin 73b, 6000 Koper.

1.) Pregled blaga pred izročitvijo kupcu

Prodajalec kupcu ponudi v pregled kupljeno blago pred prevzemom ob prisotnosti pooblaščene osebe z namenom ugotavljanja ustreznosti blaga, količinski pregled in vidni pregled morebitnih pomanjkljivosti.

V primeru, da kupec ob prevzemu pošiljke opazi, da je artikel ali paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, sproži postopek reklamacije pri prodajalcu.

2.) Stvarna napaka

Napaka je opredeljena kot stvarna:

če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;

če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana;

če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kupec mora prodajalca o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku ter ponudniku omogočiti pregled izdelka.

Kupec, ki je prodajalca pravilno obvestil o stvarni napaki, ima pravico zahtevati:

ali odpravo napake na izdelku;

ali vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako;

ali vračilo plačanega zneska.

Natančneje pravico do uveljavljanja stvarnih napak ureja Zakon o varstvu potrošnikov.

3.) Garancija

Blago ima garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu. Informacija o garanciji je lahko navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije.

4.) Reklamacija

Kupec lahko blago reklamira, če blago nima lastnosti, ki jih je ponudnik izrecno obljubil, če je ponudnik izročil napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali kako drugače odstopajo od kupčevega naročila. Kupec lahko blago reklamira v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarne napake.

Kupec je ob reklamaciji dolžan predložiti reklamacijski zapisnik, račun, blago ali fotografije v visoki ločljivosti. V primeru že vgrajenega blaga pa tudi kopijo računa izvajalca in zapisnik, ki ga podpiše izvajalec vgradnje.

5.) Prevzem blaga

Blago se ob nakupu prevzame v prostorih: Senčila Capris d.o.o., Sermin 73b, 6000 Koper. V kolikor ni dogovorjeno drugače je blago potrebno prevzeti v 5 delovnih dneh od dneva nakupa.

Po preteku 5 delovnih dni od dneva nakupa je kupec dolžan prodajalcu plačati ležarino v višini 1% od zneska vrednosti kupljenega blaga za vsak dan od 5. dneva naprej.

Prodajalec si pridržuje pravico, da ne izroči kupljenega blaga dokler niso v celoti poravnani nastali stroški ležarine.

Po preteku 100 zaporednih dni ležarine preneha pravica kupca za izročitev kupljenega blaga. Prodajalec bo ležarino in druge stroške poravnal z vrednostjo neporavnanega blaga.

6.) Dostava blaga

Kupec sam organizira prevoz blaga in poskrbi za varnost prevoza ter zavarovanje prevoza blaga. Kupec tudi sam nosi vse rizike in stroške, ki se nanašajo na prevoz blaga.

Prodajalec ima v trgovini seznam podjetij oz. zasebnikov, ki opravljajo storitev prevozov, seznam je informativne narave. Prodajalec ne odgovarja za storitev prevoza, ki ga dogovorita kupec in prevoznik.

Prodajalec ne organizira in ne izvaja storitev prevoza oz. dostave blaga.

7.) Nakup blaga

Kupec lahko poleg takojšnjega nakupa obstoječe zaloge blaga, kupi blago tudi po naročilu, bodisi na osnovi vzorcev ali kataloške ponudbe.

Ob naročilu kupec sklene s prodajalcem kupoprodajno pogodbo in plača 50% delež kupnine (velja za fizične osebe) za kar prejme avansi račun, preostali del zneska kupec plača ob prevzemu blaga.

Izdani avansni račun predstavlja kupoprodajno pogodbo o nakupu blaga po naročilu kupca in ga zavezuje k plačilu celotnega zneska naročila. Prodajalec naročenega blaga ne odkupuje.

Trgovec bo kupca obvestil takoj, ko prejme naročeno blago. V kolikor kupec ne prevzame blaga veljajo določilo 5 točke.

V primeru, da trgovec ne more izpolniti naročila v danem roku o tem obvesti kupca, ta lahko v treh (3) delovnih dneh od obvestila pisno odstopi od pogodbe. V nasprotnem primeru se šteje, da se strinja z novim rokom dobave.

Prodajalec si pridržuje pravico od odstopa pogodbe iz naslova višje sile oziroma iz vzrokov na katere nima vpliva. Trgovec bo vrnil predujem z obresti od dneva prejema predujma do dneva vračila, upoštevajoč določila 14 točke.

Prodajalec bo tudi za vsakih trideset (30) dni, na prejeti predujem, plačal obresti, upoštevajoč določila 8 točke.

Trgovec seznani kupca tudi z:

glavnimi značilnostmi blaga in tehničnimi lastnostmi,

maloprodajno ceno,

plačilnimi pogoji, pogoji dobave blaga in dobavnim rokom,

pogoji poslovanja prodajalca.

8.) Obresti in vračila predujma

Prodajalec kupcu za vplačan predujem izplača obresti po obrestni meri svoje poslovne banke za vezane depozite za čas treh mesecev, najpozneje v roku sedmih (7) dni, od dneva prejema predujma do dneva prevzema blaga s strani kupca oz. dneva vračila predujma.

9.) Pritožbe

Kupec lahko vloži pisno pritožbo v trgovini prodajalca, jo pošlje na naslov prodajalca oziroma po elektronski pošti na naslov: info@tende-capris.com

Prodajalec bo na prejeto pritožbo odgovoril v najkrajšem možnem času, najkasneje pa 15 dni od dneva prejema pritožbe.

10.) Spori

Prodajalec se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora.

To je tudi glavna ovira, da kupec/prodajalec ne sprožita spora pred sodiščem, zato si prodajalec prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno oz. z izvensodno poravnavo, če pa to ne bi bilo možno, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Kopru.