Splošni pogoji

Pogoji poslovanja

V teh Splošnih pogojih poslovanja imajo naslednji izrazi vnaprej določen in specifičen pomen:
- Družba: Senčila capris d.o.o., Sermin 73, 6000 Koper;
- Kupec: pravna ali fizična oseba;
- Potrošnik: fizična oseba;
- Stranki: skupno poimenovanje za družbo in kupca.

1. Veljavnost Splošnih pogojev poslovanja (SPP)
Splošni pogoji poslovanja stopijo v veljavo z dnem objave na spletni strani družbe. V primeru sprememb določb Splošnih pogojev poslovanja, veljajo novi pogoji z dnem objave na spletni strani v tistem delu, ki zadevajo spremembo. Če se določila Splošnih pogojev poslovanja, objavljenih na spletni strani družbe, razlikujejo od Splošnih pogojev poslovanja, ki so bili stranki predloženi skupaj s ponudbo, obveljajo določila slednjih.

Če katerokoli od določil splošnih pogojev poslovanja deloma ali v celoti postane, ali je razglašeno za neveljavno ali neizvršljivo, taka neveljavnost ali neizvršljivost nima vpliva na preostala določila splošnih pogojev poslovanja.

Splošni pogoji ne veljajo oziroma ne veljajo v celoti samo, če se pogodbeni stranki s pisno pogodbo o posameznih vprašanjih izrecno drugače dogovorita.

Splošni pogoji poslovanja postanejo sestavni del pogodbe, če:
- je bil pred sklenitvijo pogodbe potrošnik nanje izrecno opozorjen in so mu Splošni pogoji poslovanja dostopni brez težav (npr. so priloženi ponudbi, objavljeni na spletni strani družbe), ali
- so sopogodbeniku, ki je pravna oseba, bili ob sklenitvi pogodbe znani ali bi mu morali biti znani in so objavljeni na običajen način.

2. Sklepanje pogodbe
Na podlagi povpraševanja po posameznem proizvodu se na zahtevo kupca pripravi ponudba oziroma predračun v pisni obliki ter se le-ta posreduje kupcu. Kupec je pred potrditvijo naročila dolžan natančno pregledati ponudbo/predračun (preveriti podatke, skice…) in v primeru nejasnosti zahtevati
dodatno obrazložitev proizvajalca. Ponudbe so informativne narave. Veljavnost ponudbe je omejena na obdobje največ 30 dni od dneva
izdaje, razen če se kupec in proizvajalec dogovorita drugače.

Kupec po potrjeni ponudbi ne more več zahtevati pojasnitev nejasnosti in spremeniti dogovorjenih rokov dobave (slednje ni predmet reklamacijskih zahtevkov). Preklic naročila je možen samo, če kupec hkrati poravna družbi vse nastale stroške v zvezi z veljavnim naročilom, kot so na primer
stroški dobave materialov, stroški transporta materialov, stroški povezani s proizvodnjo produkta, itd.

Cene, ki so navedene v ponudbi, so določene po ceniku družbe. Če pride v času od sklenitve pogodbe do plačila do zvišanja cen navedenih v ceniku, se pogodbena cena skladno s tem spremeni. Takšna sprememba ne more presegati 10% prvotne pogodbene cene oziroma če pride do spremembe, ki ta
znesek presega, se presežka ne zaračuna kupcu.

Za potrditev naročila se šteje:
- pisna potrditev ponudbe/predračuna,
- izvedeno predplačilo,
- podpis pogodbe, izpolnitev dogovorjenih pogodbenih obveznosti,
- druga konkludentna dejanja iz katerih je mogoče upravičeno sklepati na volj po potrditvi naročila.

3. Določbe v zvezi z dobavo in montažo
Dobavni rok mora biti dogovorjen v pogodbi med strankama. Če tak rok ni naveden oziroma dogovorjen, mora kupec pozvati družbo, da mu sporoči rok dobave (in montaže).
V vsakem primeru je rok dobave okvirne narave in družba nanj ni vezana brezpogojno. Dobavni rok je mogoče sorazmerno (in enostransko z izjavo družbe) podaljševati v primeru nepredvidljivih okoliščin, za katere družba ni odgovorna. Med drugim se za take okoliščine štejejo razglašeno izredno ali vojno stanje, naravne nesreče, epidemije ali pandemije, in podobne okoliščine, ki vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti družbe.

Za nemoteno izvedbo montaže je kupec dolžan:
- proizvajalca opozoriti na možne ovire (električne instalacije, potrebna pred pripravljalna dela na mestu montaže…),
- pripraviti dostop za nemoteno vgradnjo proizvodov,
- zaščititi premičnine neposredno okoli mesta montaže.

Družba ne odgovarja za morebitno škodo, ki je posledica opustitev zgoraj navedenih obveznosti kupca. Kupec pa je odgovoren tudi za morebitno škodo, ki jo s tako opustitvijo povzroči družbi. Termin montaže mora biti kupcu pravočasno sporočen in fiksno določen, zato ga brez soglasja družbe kupec ne more samovoljno prestaviti. Ob montaži mora biti kupec obvezno osebno prisoten ali namesto njega z njegove prisotna pooblaščena oseba, ki potrdi tehnični prevzem. Po zaključku storitve je kupec, skupaj z izvajalcem montaže dolžan pregledati objekt in podpisati tehnični prevzem. V kolikor se ugotovijo pomanjkljivosti, se le-te zapišejo na dokument, v nasprotnem primeru velja, da pomanjkljivosti niso bile ugotovljene. S tako opravljenim prevzemom blaga na kupca preide vsakršna nevarnost uničenja blaga.

4. Določbe v zvezi z izpolnitvijo pogodbe
Če kupec ne omogoči montaže skladno s prejšnjim členom, je odgovoren za morebitno škodo, ki nastane kot posledica kupčevega ravnanja. Med drugim se med to škodo prištevajo stroški skladiščenja, izguba dobička družbe, stroški nepotrebnega transporta, itd. Družba po tehničnem prevzemu ali opravljeni storitvi izda račun. Račun je plačljiv v roku in na način, kakršen je bil dogovorjen ob potrditvi naročila. V primeru zamude plačila lahko družba kupcu zaračuna zakonske zamudne obresti in vse stroške, ki jih ima v zvezi z izterjavo plačila (velja za primere tožbe ali izvršbe).

5. Pridržek lastninske pravice
Družba si do popolnega plačila kupnine, vključno z vsemi dodatnimi stroški in zamudnimi obrestmi, pridružuje lastninsko pravico do dobavljenega blaga.
V primeru vgradnje ali montaže proizvodov na/v druge stvari, si družba pridržuje lastninsko pravico tudi na delu teh stvari ali na sorazmernem delu novega proizvoda.